محققان ھﻠﻨﺪی ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻄﻮط درﺧﺸﺎن در ﺷﺐ را در ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺮاه ھﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ، ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺷﺮﮐﺖ ھﻠﻨﺪی Heijmans ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر 500 ﻣﺘﺮ از ﺑﺰرﮔﺮاه N329 در شهر اوس (Oss) در ﺟﻨﻮب اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻄﻮط درﺧﺸﺎن ﺷﺐ ﺗﺎب مجهز ﮐﺮدﻧﺪ.

رﻧﮓ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﺣﺎوی ﭘﻮدر ﻧﻮرﺗﺎب ﯾﺎ ﻓﻮﺗﻮﻟﻮﻣﯿﻨﺴﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در طﻮل روز ﺷﺎرژ ﻣﯽ ﺷﻮد. در طﯽ رﻣوز رﻧﮓ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺬب ﻧﻮر و ﺷﺎرژ ﺷﺪن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از آن در طﯽ ﺷﺐ و ﺑﻤﺪت ھﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ، ﻧﻮر ﺳﺒﺰ رﻧﮓ درﺧﺸﺎن از ﺧﻮد ﺳﺎطﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن، ﻣﯽ ﺗﻮان از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در ﻣﻨﺎطﻖ ﻓﺎﻗﺪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭼﺮاغ ھﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎھﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺑﺮق ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﻨﺎوری ﺧﻄﻮط درﺧﺸﺎن ﺷﺐ ﺗﺎب ﺑﺼﻮرت رﺳﻤﯽ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.