اﺻﻐﺮ ﮐﯿهﺎن ﻧﯿﺎ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑهﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻓﺎرس، در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﯾﮑﯽ از ﺷهﺮوﻧﺪان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﻼﻣﺖ روان ھﻤﺴﺮ آﯾﻨﺪه اظﮫﺎر داﺷﺖ: ﯾﮑﺴﺮی ﺗﻤهﯿﺪات در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ در دوران آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ از ازدواج ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺮﺳﯿﺪن ﺳﺆاﻻت ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ورزﺷﯽ ﺧﺎص، دﻗﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎر، اﻓﮑﺎر و ﮔﻔﺘﺎر ھﻤﺴﺮﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.  

وی ﮔﻔﺖ: ﻣﺜﻼً ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽ رود ﻋﺠﻮل اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان راه ﻧﺪھﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻮ اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﺎرک دوﺑﻠﻪ اﻧﺠﺎم دھﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﻦ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺧﻮدروھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻮق زدﻧﺪ و او ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺖ ﺑﺪدھﻦ اﺳﺖ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ رﻓﺘﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺬا ﺧﻮردن، ﺑﯿﺎن ﺧﺎطﺮات دوران ﮐﻮدﮐﯽ و رﺷﺪ ﮔﻔﺖ: وﻗﺘﯽ ﺑﻪ رﺳﺘﻮران ﻣﯽ روﯾﺪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ازدواج اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﯾﺪ ﻧﻮع ﻏﺬای ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ زورﮔﻮ اﺳﺖ و آﻣﺮاﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﺤﻮه ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ او را ﻧﺸﺎن دھﺪ.

اﯾﻦ رواﻧﺸﻨﺎس اﻓﺰود: ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﺳﺆال ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﻮد ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮدن ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﻧﻪ از روی اﺣﺴﺎس و ھﯿﺠﺎن. اﯾﻦ ﻣﺸﺎور ﺧﺎﻧﻮاده در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﮫﺮوﻧﺪان درﺑﺎره اھﻤﯿﺖ ﺗﻔﺎھﻢ ﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی در ازدواج ﮔﻔﺖ: اﯾﻨﮫﺎ دو ﺑﺎل ﮐﻨﺎر ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ اول ﺟﺎذﺑﻪ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻔﺎھﻢ در ﮐﻨﺎر آن. وی ﮔﻔﺖ: زوﺟﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ھﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﻌﯿﺎر ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺘﺨﺎب ھﻤﺴﺮ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ آن وﻗﺖ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ازدواﺟﯽ ﻣﻮﻓﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ازدواج آرﻣﺎﻧﯽ دو ﺷﺮط دارد ﺷﺮط اول ﻣﻌﯿﺎر ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺘﺨﺎب ھﻤﺴﺮ از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت، ﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻣﺬھﺒﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ. وی اﻓﺰود: ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دو داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ھﻢ ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻌﺪی ﺷﻮد.