قصر دارالامان

قصر دارالامان از بناهای تاریخی افغانستان است. این ساختمان بفاصله هشت کیلومتر به طرف جنوب غرب شهر کابل در حوزه چهاردهی که قبلاً افشارتپه نام داشت، در زمان امان‌الله خان ساخته شده است. در زمان ساخت این قصر مناسبات حسنه سیاسی بین دولت افغانستان و آلمان برقرار بود و در امور شهرسازی و تعمیرات ۲۲ تن مهندسان دولت آلمان حصه گرفته بودند که از جمله ساخت قصر دارالامان در سال ۱۳۰۴ ه.ق تحت نظر مهندس والتر هارتن آلمانی آغاز و درسال ۱۳۰۶ تکمیل گردید و قصر مذکور بداخل تقریباً ۱۵۰ اتاق کوچک و بزرگ اعمار شده که تمام دستگاه دولتی دوره امانی از آن استفاده می‌گردند.

قصر مذکور دراثر جنگ‌های افغانستان آسیب دیده است.

عکس زیر فرازی شمالی قصر دارالامان را نشان می‌دهد که پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان، بخاطر کاربرد مجاهدین از این قصر بعنوان سنگر در دوران جنگ بر سر کابل، کاملاً تخریب شده است.

عکس زیر فرازی غربی قصر دارالامان

عکس زیر قصر دارالامان در یک روز برفی