جشن ارديبهشتگان در دبستان گيو برپا شد

دانش آموزان دبستان گيو جشن ارديبهشتگان را در مدرسه خود جشن گرفتند.

در اين آيين موبد پدرام سروش پور برای دانش‌آموزان درباره ی جشن ارديبهشتگان سخن گفت و اين آيين را به همه شاد باش گفت.
در آيين زرتشتيان هر گاه نام روز و ماه برابر شود آن روز را جشن می گيرند. امروز هم ارديبهشت روز از ماه ارديبهشت است كه جشن ارديبهشتگان در آيين زرتشتی است.
در پايان با بستنی از دانش آموزان پذيرايی شد.
همچنين در اين روز دانش آموزان هفته سلامت را نيز جشن گرفتند.
 
 

 موبد پدرام سروش پور درباره ی جشن ارديبهشتگان و اينكه اين ماه به راستگويی نگاه ويژه‌ای دارد، سخن گفت

روشن گشتاسبی آموزگار دينی، جشن ارديبهشتگان را به دانش آموزان شاد باش گفت

خواندن سرود ملی در برنامه صبحگاهی

ورزش صبحگاهی دانش آموزان

پذبرايی دانش آموزان با بستنی به مناسبت جشن ارديبهشتگان


هفته سلامت نيز در دبستان با خوراكی های سالم و خانگی گرامی داشته شددر هفته سلامت دانش آموزان با روش خاموش كردن آتش آشنا شدن