ارشک پادشاه هخامنشی

ارشک (ارسس) یازدهمین پادشاه هخامنشی فرزند اردشیر سوم بود که پس از کشته شدن پدر به دست باگواس‌خواجه به سلطنت رسید. باگواس‌خواجه پس از کشتن اردشیر، پسران و برادران اردشیر را نیز کشت و ارشک را که کوچکترین پسر اردشیر سوم بود به قدرت رسانید تا خود زمام امور را در دست داشته باشد.

در این زمان یعنی 336 قبل از میلاد، همه شهرهای یونانی که زیر فرمان پارسیان بودند، سر به شورش برداشته و دم از استقلال زدند. از سوی دیگر ارشک که به دلیل جنایتهای باگواس خواجه از او تنفر یافته بود، درصدد بر آمد که او را از میان بر دارد تا خود را از سلطه‌ی خواجه رهاند. اما باگواس‌خواجه پیش‌دستی کرده و ارشک را کشت.

مدت حکومت ارشک 3 سال یعنی از سال 338 تا 336 قبل از میلاد بود.  پس از وی «داریوش کودومانوس» که پسر عموی اردشیر سوم بود و با خواجه دوستی قدیمی داشت، با نام داریوش سوم به سلطنت رسید.