هر خانومی می خواهد ناخن های بلند داشته باشد شاد با نگاه اول ساده به نظر برسد اما این ثابت می کند بسیار پیچیده تر است چون شما نیاز به طراحی با مدل و بهار و تایستان نیاز دارید می توانید با استفاده از تخیل و خلاقیت خود طرحی زیبا اینجاد کنبد. اما مهم این است که از ناخن های خود مراقبت کنید که طبیعی باشد و نه بلند و نه کوتاه باشد و همیشه طبق مد روز پیش بروید. با استفاده از لوازم آرایشی خود می توانید همیشه ناخن های زیبا داشتبه باشید و طبق مد روز پیش بروید.

مدل طراحی ناخن 2014

مدل طراحی ناخن 2014

مدل طراحی ناخن 2014

مدل طراحی ناخن 2014

مدل طراحی ناخن 2014

مدل طراحی ناخن 2014

مدل طراحی ناخن 2014

مدل طراحی ناخن 2014

مدل طراحی ناخن 2014

مدل طراحی ناخن 2014

مدل طراحی ناخن 2014 مدل طراحی ناخن 2014 مدل طراحی ناخن 2014

مدل طراحی ناخن 2014

مدل طراحی ناخن 2014 مدل طراحی ناخن 2014

مدل طراحی ناخن 2014 مدل طراحی ناخن 2014 مدل طراحی ناخن 2014 مدل طراحی ناخن 2014 مدل طراحی ناخن 2014

 

مدل طراحی ناخن 2014 مدل طراحی ناخن 2014

مدل طراحی ناخن 2014

مدل طراحی ناخن 2014

مدل طراحی ناخن 2014

مدل طراحی ناخن 2014

مدل طراحی ناخن 2014 مدل طراحی ناخن 2014

مدل طراحی ناخن 2014

مدل طراحی ناخن 2014 مدل طراحی ناخن 2014 مدل طراحی ناخن 2014 مدل طراحی ناخن 2014 مدل طراحی ناخن 2014

مدل طراحی ناخن 2014

مدل طراحی ناخن 2014

مدل طراحی ناخن 2014

مدل طراحی ناخن 2014 مدل طراحی ناخن 2014

مدل طراحی ناخن 2014

مدل طراحی ناخن 2014

مدل طراحی ناخن 2014

.مدل طراحی ناخن 2014

.مدل طراحی ناخن 2014

مدل طراحی ناخن 2014

مدل طراحی ناخن 2014 مدل طراحی ناخن 2014