آرامش بعد از طوفان 93/3/12 ایستگاه مترو شریف 

عکاس آقای وحید فخرایی :