با این قیمت‌ها نظرتان به کلی درباره خانه خریدن عوض می‌شود!

یقیناً تهران شهری است با تضاد طبقاتی آشکار و بالا و پایین‌های بسیار.

زمانی که درست عده‌ای برای خرید یک خانه فقط 50 متری در پی بهترین فرصت بوده و حتی به خانه چند سال ساخت هم راضی هستند، در مقابل عده‌ای وجود دارند که به خرید خانه 100 متر راضی نخواهند شد.

بلکه بهترین مساحت موردنظر این افراد بالای 200 متر و رقم پیشنهادی برای معامله چند  صد میلیارد است.

راستش را بخواهید درباره قیمت‌های زیر توضیح بیشتری نداریم!