حضور ایرانیان با لباس محلی در برزیل

درود بر قومهای اصیل ایرانی

تعدادی از هواداران تیم ملی ایران با لباس محلی برای تشویق تیم ملی وارد ورزشگاه شدند. تعدادی از تماشاگران که از ساعتها قبل به شهر کوریتیبا رفته اند با وسایل مختلف و لباس‌های گوناگون سنت ایرانی را به مردم برزیل و حاضران در ورزشگاه نشان دادند.