گئوبروه

گئوبروو یا گئوبروه (به یونانی: گُبریاس)، نام یکی از بزرگان پارسی بود. وی در سال ۵۲۲ پیش از میلاد، با کمک تعدادی از رؤسای هفت خانوادهٔ بزرگ پارسی با کشتن گئومات مغ که به عنوان بردیا فرزند کوروش بزرگ بر تخت نشسته بود، سلطنت را به داریوش بزرگ و خاندان هخامنشی بازگرداند..

گئوبروه هم در زمان کوروش بزرگ و هم داریوش بزرگ از سرداران ارتش ایران بود. گئوبروه در زمان کوروش بزرگ یکی از شهربانان ایران بود. گئوبروه در فتح بابل به همراه کوروش بزرگ شرکت داشت. گل‌نوشته‌های بدست آمده در سالهای اخیر نشان می‌دهند که سپاه پارس، تحت فرماندهی گئوبروه، بابل را بدون درگیر شدن در نبردی فتح کرد. پس از محاصره بابل، گئوبروه برای ورود به شهر که دور تا دور آن را رود فرات قرا گرفته بود، دستور داد جریان رود را منحرف کنند تا بتوانند از بستر خشک آن به شهر رخنه کنند.

پس از کوروش بزرگ، گئوبروه از نزدیکان داریوش هخامنشی بود. در نقش برجسته و کتیبه بیستون دو تن از یاران داریوش بزرگ دیده می‌شوند که شامل ویندَفْرَناه کمان دار و گئوبَروَه نیزه دار، پشت سر او ایستاده اند.

گئوبروه در زمان داریوش بزرگ ، شورشیان بابل را سرکوب کرد. داریوش هخامنشی در کتیبه بیستون به ما می‌گوید که این شورش را با موفقیت سرکوب کرده، اما شخص دیگری به نام «نبوکدنزر» بازهم ادعای سلطنت بابل را کرده و برای مدتی به بخشهایی از مملکت، احتمالاً" نیپور، حکومت کرده. بابل تا مدتها شاهد مدعیان مختلفی بود که همه ادعای قرابت با خاندان نبونید را داشتند و همه نیز با موفقیت به دست داریوش بزرگ شکست خوردند. گئوبروه همچنین در سال ۵۱۹ ق.م شورش فردی به نام آتامانیتا را درهمان آغاز سرکوب کرد.