هندوانه 

گرد و گنده         

سبز و زیبا        

آمده تا                                         توی آن هم

خانه ی ما                                    سرخ و خوشبو

                                               نرم و شیرین

                                              جانمی، هو...

 

 

              خربزه، نه

             هندوانه ست

            تخمه هایش                                       تخمه ها را

           دانه ، دانه ست                                   بوبده، بو!

                                                               نوش جانت

                                                             سهم ما کو؟

 

مصطفی رحماندوست