اعلام نتایج نظرسنجی نون و آب در زمینه تعداد فرزندان

با تشکر از تمامی عزیزانی که در نظر سنجی شرکت کرده بودند به اطلاع می رساند پورتال جامع نون و آب درنظر سنجی پرسیده بود "از نظر شما در شرایط کنونی کشور ما تعداد فرزندان خانواده ها چند نفر باشد بهتر است " و پنج گزینه ذیل تعیین شده بود  : 

1- یک فرزند.

2- دو فرزند .

3- سه فرزند .

4- چهار فرزند . 

5 - بیش از چهار فرزند

نتایج این نظر سنجی به شرح ذیل اعلام می گردد :

تعداد کل شرکت کنندگان در نظر سنجی 24382نفر بود.

* به گزینه 1 تعداد 14605 نفرمعادل 59.90 درصد رای دادند.

*  به گزینه 2 تعداد 6318 نفر معادل 25.91 درصد رای دادند.

* به گزینه 3 تعداد 1586 نفر معادل 6.50 درصد رای دادند .

* به گزینه 4 تعداد 609 نفر معادل 2.49 درصد رای دادند . 

* به گزینه 5 تعداد 1264 نفر معادل 5.2 درصد رای دادند .

در نتیجه می بینیم اکثرمردم کشورما در شرایط فعلی دوست دارند خانوادهها یک فرزند داشته باشند و در مرحله بعد دو فرزندی و بعد سه فرزندی را پیشنهاد می کنند. 

امیدواریم نتایج نظرسنجی فوق جهت بهره برداری برنامه ریزان جمعیتی مفید واقع گردد.