انتشار فهرست باثبات ترین و بی ثبات‌ترین کشورهای جهان

حسن روحانی ایران را به باثبات ترین کشور جهان تبدیل کرد.

ای 24 نیوز نوشت: انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران موجب آن شده که این کشور از نظر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بیشترین پیشرفت و ثبات را در جهان در سال 2013-2014 داشته باشد. به گزارش نامه نیوز، براساس شاخص ثبات که صندوق صلح در آمریکا آن را منتشر می کند، ایران بیشترین پیشرفت را در جهان براساس 12 شاخص از جمله سیاسی، اجتماعی،اقتصادی، کاهش فقر و حقوق بشر داشته است.

براساس این یافته ها، ایران پس از انتخابات 92 ثبات سیاسی و اجتماعی بیشتری پیدا کرده است. در مقابل سودان جنوبی بی ثبات ترین کشور جهان شناخته شده است. پس از آن به ترتیب جمهوری افریقای مرکزی و لیبی قرار گرفته اند. به گزارش انتخاب، اسرائیل نیز در رتبه 67 و در دسته بندی وضعیت هشدار آمیز قرار گرفته است.