زیباترین کلمات:

 

 

 • سازنده ترین کلمه" گذشت" است... آن را تمرین کن
 •   پر معنی ترین کلمه" ما" است...آن را بکار ببند.
 •   عمیق ترین کلمه "عشق" است... به آن ارج بنه.
 •   بی رحم ترین کلمه" تنفر" است...از بین ببرش.
 •   سرکش ترین کلمه" هوس" است...بآ آن بازی نکن.
 •   خود خواهانه ترین کلمه" من" است...از ان حذر کن.
 •  ناپایدارترین کلمه "خشم" است...ان را فرو ببر.
 •   بازدارترین کلمه "ترس"است...با آن مقابله کن.
 •   با نشاط ترین کلمه "کار"است... به آن بپرداز.
 •   پوچ ترین کلمه "طمع"است... آن را بکش.
 •   سازنده ترین کلمه "صبر"است... برای داشتنش دعا کن.
 •   روشن ترین کلمه "امید" است... به آن امیدوار باش.
 •   ضعیف ترین کلمه "حسرت"است... آن را نخور.
 •   تواناترین کلمه "دانش"است... آن را فراگیر.
 •   محکم ترین کلمه "پشتکار"است...آن را داشته باش.
 •   سمی ترین کلمه "غرور"است... بشکنش.
 •   سست ترین کلمه "شانس"است... به امید آن نباش.
 •   شایع ترین کلمه "شهرت"است... دنبالش نرو.
 •   لطیف ترین کلمه "لبخند"است...آن را حفظ کن.
 •   حسرت انگیز ترین کلمه "حسادت"است... از آن فاصله بگیر.
 •   ضروری ترین کلمه "تفاهم"است... آن را ایجاد کن.
 •  سالم ترین کلمه "سلامتی"است... به آن اهمیت بده.
 •   اصلی ترین کلمه "اطمینان"است... به آن اعتماد کن.
 •   بی احساس ترین کلمه "بی تفاوتی"است... مراقب آن باش.
 •   دوستانه ترین کلمه "رفاقت"است... از آن سوءاستفاده نکن.
 •   زیباترین کلمه "راستی"است... با ان روراست باش.
 •   زشت ترین کلمه "دورویی"است... یک رنگ باش.
 •   ویرانگرترین کلمه "تمسخر"است... دوست داری با تو چنین کنند؟
 •   موقرترین کلمه "احترام"است... برایش ارزش قایل شو.
 •   آرام ترین کلمه "آرامش"است... به آن برس.
 •  عاقلانه ترین کلمه "احتیاط"است... حواست را جمع کن.
 •   دست و پاگیرترین کلمه "محدودیت"است... اجازه نده مانع پیشرفتت بشود.
 •   سخت ترین کلمه "غیرممکن"است... وجود ندارد.
 •   مخرب ترین کلمه "شتابزدگی"است...مواظب پلهای پشت سرت باش.
 •   تاریک ترین کلمه "نادانی"است...آن را با نور علم روشن کن.
 •  کشنده ترین کلمه "اضطراب"است...آن را نادیده بگیر.
 •   صبورترین کلمه "انتظار"است... منتظرش باش.
 •   بی ارزش ترین کلمه "انتقام"است... بگذاروبگذر.
 •   ارزشمندترین کلمه "بخشش"است... سعی خود را بکن.
 •   قشنگ ترین کلمه "خوشروئی"آست... راز زیبائی در آن نهفته است.
 •  تمیزترین کلمه "پاکیزگی"است... اصلا سخت نیست.
 •   رساترین کلمه "وفاداری"است... سر عهدت بمان.
 •   تنهاترین کلمه "گوشه گیری"است...بدان که همیشه جمع بهتر از فرد بوده.
 •   محرک ترین کلمه "هدفمندی"است... زندگی بدون هدف روی آب است.