تصویر کوروش بزرگ در یکی از بزرگترین دادگاه های نیویورک

در زمانی که پادشاهان کشورهای دیگر بر مردمان ستم می کردند، کوروش بزرگ درس انسانیت می آموخت و به جای ستم بر مردم، به آنها نیکی می کرد. او نه تنها به مردم کشور خود بلکه به مردمان کشورهایی که زیر فرمان او بودند نیز نیکی کرد و اولین کسی بود که منشور حقوق بشر را نوشت و جایگاه با ارزش انسان را ارج نهاد. امروزه کل مردم جهان از او به نیکی یاد می کنند و هر جا سخن از عدالت و انساندوستی باشد نام او می درخشد...

در زیر نقاشی روی سقف یکی از بزرگترین دادگاه های نیویورک آمریکا را می بینید که تصویر کوروش بزرگ را نشان می دهد و زیر تصویر کوروش بزرگ persian نوشته شده است