جشن امردادگان

در هر ماه سی روز زرتشتیان هفتمین روز آن امرداد نام دارد. سوم امرداد (گاهشمار رسمی ایران) برابر با روز هفتم امرداد (در گاهشمار زرتشتی) جشن جاودانی و بی مرگی است که برای گرامیداشت منش و کُنش و خویش‌ کاری برگزار می شود.

واژه امرداد یعنی بی مرگی که امروزه به اشتباه تحت نام مردادگان، در بین مردم رایج است در حالیکه مرداد به معنی نیستی و مرگ است اما وقتیکه حرف الف در اول آن قرار می گیرد آن را نفی می کند و به بی مرگی و جاودانگی تغییر معنی می دهد.
در دوران باستان و عصر ساسانی و پس از آن مراسم و آدابی در دشت و فضای باز انجام می شد. موبد اردشير آذرگشسب می نويسد كه چون امرداد ، فرشته جاودانی و بی مرگی است و در عالم جسمانی نگهبان نباتات و روييدنی ها می باشد، می توانيم به حدس قريب به يقين بگوييم كه پدران ما در اين روز به باغها و مزارع خرم و دل نشين دور از محوطه شهر مي رفتند و طی مراسمی اين جشن را با شادی و سرور در هوای پاک و در دامن طبيعت برگزار می كردند.