بانو آرینیس

آریِنیس لیدیه‌ای مادر بزرگ کوروش بزرگ از طرف مادری بود. آرینیس بنا به گفته هرودوت، دختر شاه آلیاتِس دوم و خواهر کرزوس آخرین پادشاه لیدیه بود.

آرینیس به همسری ایشتوویگو، پادشاه امپراتوری ایرانی ماد در آمد و از ایشان بانو ماندانا مادر کوروش بزرگ زاده شد. کوروش بزرگ هخامنشی حاصل ازدواج بانو ماندانا با کمبوجیه یکم انشانی بود.