شلیک به آقای خاتمی و چند نفر دیگر !

انتخاب نوشت: در حساب کاربری اینستاگرام محمدعلی ابطحی رئیس دفتر و معاون پارلمانی سید محمد خاتمی در دوره اصلاحات آمده است: "امروز (روز قدس) علاوه بر تهران که در کنار مساله قدس کلی به حوادث سال ٨٨ پرداخته بودند، در شیراز تابلویی به دیوار زده بودند باعکس آقایان خاتمی، کروبی، موسوی و عده ای دیگر که مردم به آنها تیراندازی می کردند. من هم هستم. تقبل الله"

به گزارش ایسنا، این تصویر نیز از این حادثه منتشر شده است: