هندوستان و چالشی بنام موتورسیکلت 

هندوستان کشور عجایب است و بدلیل جمعیت زیاد و ادیان مختلف و طبیعت منحصر بفرد و غیره ...در جهان مشهور است حال از زوایه موتور سیکلت ببیند :