عکسی از بچه داری کامبیز دیرباز

کامبیز دیرباز پدر وظیفه شناسی است و دارد بچه اش را می خواباند.