با کشتن هر آمریکایی ۱۴۴ حوری بگیرید !

خطیب داعشی در سودان مدعی شد که برای کشتن هر آمریکایی ۱۴۴ حوری می دهند.

این خطیب داعشی در سودان که به تازگی فیلمی از خطبه های وی منتشر شده، برای تحریک هوادارنش از آنها می خواهد که نماز “تراویح” خود را فقط در بغداد بخوانند!
وی گفت: هر کسی که یک مرتد را بکشد به او ۷۲ حوری می دهند و می تواند ۷۰ نفر از خانواده خود را شفاعت کند، ولی اگر یک آمریکایی را بکشد به او ۱۴۴ حوری می دهند و می تواند ۱۴۰ نفر از خانواده اش را شفاعت کند. این خطیب داعشی تأکید کرد که نباید بین نیروهای نظامی و شهروندان تفاوتی قائل شد و باید زنان و کودکان دشمن را کشت.