راز تابلوی داریوش بزرگ و بانو آتوسا

داریوش بزرگ هخامنشی و همسرش بانو آتوسا دختر کوروش بزرگ در حالی که دست هم را گرفته اند در حال عبور از نهری شگفت و زیبا هستند که با گلهایی که آتوسا در دست دارد زینت گرفته است ( گلهای نیلوفر که در سرتاسر تخت جمشید روی دیوارها هک شده است ) و از تخت جمشید ویران شده می گذرند تا به جهانی دگر بروند.
تابلوی اصلی بسیار قدیمی و قدمت آن به بیش از 1000 سال می رسد و در آن آتوسا هخامنشی در حال اشک ریختن و داریوش بزرگ در حال بر داشتن خاک ایران است و از نابودی تخت جمشید و از شکست ایرانیان بسیار غمگین هستند و در کل تابلوی پر معنایی است و اکنون در مکانی امن وجود دارد و هنوز قیمتی برای آن گذاشه نشده اما تابلوی جدیدتر حاوی عظمت و وقار داریوش هخامنشی و خوشحال به نظر رسیدن بانو آتوسا است ولی باز هم آنها پشت به تخت جمشید در حال عبور از نهر هستند و داریوش هخامنشی و همسرش در حال قدم گذاشتن به نهر و برگشتن به بهشت پس از دیدن ویرانه ها هستند. داریوش بزرگ و بانو آتوسا مظهر عشق هستند و سنبل تمام زوجهای جوانند.