10 پند از انوشیروان دادگر

  از همه کس خشنودی بجوئید

تا درخت نو در نشاندید ، درخت کهن بر نکنید

اگر توانگری خواهید ، قناعت کنید

در زمین دیگران تخم مکارید و درخت ننشانید

در پیری زن جوان نخواهید

با آنکه نیکی نشناسد دوستی نکنید

.در همه کار پیران را گرامی بدارید

زشت و ناپسند مردم را پیدا نسازید

در اختلافات راه آشتی را بارگذارید

گندم و جو و مانند انرا به سبب گرانفروشی در بند مدارید