سخنان حکیمانه و زیبا از ماهاتما گاندیماهاتما گاندی , سخنان مهاتما گاندی , زندگینامه و بیوگرافی ماهاتما گاندی

 پیوند و ارتباط میان بدن و اندیشه ما به قدری نزدیک است که اگر هر یک از آنها از نظم عادی و موزون خود خارج شوند تمامی دستگاه زندگی از آن آسیب خواهد دید. از این موضوع نتیجه گیری می شود که اساس سلامت به معنای واقعی کلمه داشتن شخصیت و خصال پاک و منزه است و می توان گفت که تمام اندیشه های زشت و شهوات پلید صورتهای مختلف بیماری هستند.

سخنان ماهاتما گاندی

«من بر اين اعتقادم كه نيايش، روح و گوهر مذهب است و به همين دليل بايد هسته زندگي انسان تلقي شود، زيرا هيچ انساني نمي تواند بدون مذهب زندگي كند.»

سخنان مهاتما گاندی

وظايف شخص نسبت به خود، به خانواده، به وطن و به جهان از يكديگر جدا و مستقل نيستند. نمی توان با زيان رساندن به خود يا خانوادۀ خود به وطن خويش خدمت كرد. به همين قرار نمی توان با زيان رساندن به جهان نيز به وطن خود خدمت كرد.
 سخنان ماهاتما گاندی

 در تصور من، بيش از يك مذهب در جهان وجود ندارد، اما همچنين مي انديشم كه اين مذهب، درخت تنومندي است كه داراي شاخه هاي فراوان است و همچنانكه تمام شاخه ها شيره مورد نيازشان را از يك منبع مي گيرند، تمام مذاهب نيز جوهره خود را از يك چشمه مي گيرند كه منبع همه آنهاست. طبيعتاً اگر يك مذهب وجود دارد، يك خدا بيشتر نمي تواند وجود داشته باشد. اما او ناديدني و غير قابل توصيف است و در نتيجه، از نظر ادبي مي توان گفت، او نامهايي به تعداد همه ي انسانهاي روي زمين دارد. اين كه ما او را به چه اسمي مي ناميم، اهميت چنداني ندارد. او يكي است و دوّمي ندارد.

سخنان مهاتما گاندی

 هیچ چیز نمی تواند مانع آن شود که به همسایگان خویش در ماورای مرزهای خود نیز خدمت کنیم. این مرزها را هرگزخداوند به وجود نیاورده است.

سخنان ماهاتما گاندی

من از محدودیتها و نارساییهای خود آگاهم و این آگاهی تنها مایه قدرتم می باشد. آنچه در زندگی خود انجام داده ام بیش از هر چیز دیگر در نتیجه اطلاع و قبول محدودیتها و نارساییها بوده است.

سخنان مهاتما گاندی

تنها از طریق عشق است که می توانیم به حقیقت برسیم، زیرا خداوند، نه تنها حقیقت است، بلکه عشق نیز هست. در نتیجه، بدون عشق به حقیقت، هیچ تجربه ای از حقیقت وجود نخواهد داشت، به بیانی دیگر " اگر می خواهیم روزی شاهد نفوذ حقیقت در تمامی جهان باشیم، باید به جایی برسیم که کم اهمیت ترین موجود جهان خلقت را به اندازه خود دوست بداریم و برای رسیدن به چنین جایی، نباید از هیچ یک از ابعاد زندگی بگذریم".

سخنان ماهاتما گاندی

  انسان نمی تواند در حوزه ای از زندگی خود با درستی و صداقت عمل کند در حالی که در سایر حوزه های زندگیش آلوده نادرستی هاست . زندگی ، واحدی تجزیه ناپذیر است .

سخنان مهاتما گاندی

 لحظاتی در زندگی پیش می آید که باید به اقدام پرداخت و جلو رفت، حتی اگر نتوان بهترین دوستان را با خود برد. همیشه به هنگامی که چند وظیفه با هم تصادم پیدا می کنند باید " صدای ضعیف و آرام" درونی داور نهایی باشد.

سخنان ماهاتما گاندی

 در مورد خدا اين اشكال هست كه نمي توان او را توصيف و بيان كرد. اما توصيف حقيقت در قلب هر بشري نهفته است. حقيقت همان چيزي است كه شما در اين لحظه، حق مي شماريد و همان خداست. اگر كسي همين حقيقت نسبي را بپرستد و پيروي كند مي تواند مطمئن باشد كه به مرور زمان به حقيقت مطلق يعني خدا هم نايل خواهد شد.

سخنان مهاتما گاندی

 هدف ، همـواره از ما دور مي شـود ، هر چه به پيشــرفتهاي بزرگـتري نائل آييــم، بيش تر به بي ارزشي خود پي مي بريم. شادماني در تلاش نهفته اسـت نه در دستيابي به هدف. تلاشٍ تمام و كمال، عين پيروزي است.

سخنان ماهاتما گاندی

 برای کسی که اندیشه عدم خشونت را در خود پرورده است تمام عالم یک خانواده است. نه ترسی به دل دارد و نه کسی از او می ترسد.

سخنان مهاتما گاندی

 نباید دانه ای برنج یا تکه ای کاغذ را به هدر دهید وقتتان را نیز. وقت ما به خود ما تعلق ندارد بلکه متعلق به ملت است و ما امانتدارانی هستیم که باید به بهترین نحو از آن بهره بگیریم.

سخنان ماهاتما گاندی

جنگنده عاشق مرگ است. نه مرگ در بستر بیماری بلکه مرگی که در میدان نبرد سر می رسد... مرگ در هر زمانی خجسته و مبارک است ولی برای جنگنده ای که برای آرمان خود -حقیقت- می میرد خجستگی آن دو چندان است.

سخنان مهاتما گاندی

 چیزی در درونم مرا وا می دارد رنج خود را با صدای بلند فریاد کنم. من نیک دانسته ام که چه باید بکنم. آنچه در درونم هست و هرگز فریبم نمی دهد اکنون به من می گوید:(باید در مقابل تمام دنیا بایستی حتی اگر تنها بمانی. باید چشم در چشم تمام دنیا بدوزی حتی اگر دنیا با چشمان خون گرفته به تو بنگرد. ترس به دل راه نده. به سخن آن موجود کوچکی که در قلبت خانه دارد اطمینان کن که می گوید: "دوستان همسر و همه چیز و همه کس را رها کن و فقط به آنچه برایش زیسته ای و به خاطرش باید بمیری شهادت بده").

سخنان ماهاتما گاندی

 دانش الهی از راه کتابها کسب نمی شود. بلکه باید آن را در وجود خود درک کرد.

کتابها در بهترین صورت خود می توانند فقط وسیله کمک باشند و اغلب هم موجب مزاحمت می شوند.

سخنان مهاتما گاندی

عدم خشونت فقط وقتي خواهد بود كه ما كساني را دوست بداريم كه از ما نفرت دارند. مي دانيم كه عمل كردن به اين قانون بزرگ محبت چقدر دشوار است. اما آيا انجام تمام كارهاي بزرگ دشوار نيست؟

سخنان ماهاتما گاندی

 محبت نیرومندترین قدرتی است که جهان در اختیار خود دارد و در عین حال ساده ترین نیرویی است که بتوان تصور کرد.

سخنان مهاتما گاندی

 وظیفه ما نیست که خطای دیگران را جستجو کنیم وبه قضاوت درباره دیگران بنشینیم.ما باید تمام نیروی خویش را برای قضاوت در کار خودمان صرف کنیم و تا وقتی که حتی یک خطا در خود می بینیم حق نداریم که در کار مردم دیگر دخالت کنیم.

سخنان ماهاتما گاندی

من از گناه بدم می آید نه از گناهکار.

سخنان مهاتما گاندی

 

برای مستضعفان اقتصاد معنويت است. شما نمی توانيد كار ديگري برای ميليونها گرسنه بكنيد، جز غذا دادن به آنها و آنها به شما مثل خدای خود احترام می گذارند. آنها از فكر كردن به امور ديگر عاجز هستند.

سخنان ماهاتما گاندی

اگر لحظه به لحظه با خود صادق باشيد، ديگر به اثبات اعمال خود نيازی نداريد و اگر در زندگی حادثه ای پيش آيد، می دانيد كه مصلحت اوست و ماهيت وجود شما ثابت و سازگار باقی خواهد ماند.

سخنان مهاتما گاندی

همیشه کلام و اعمال باید با هدف سازگار باشد. وقتی هدف پاک و شفاف باشد، اعمال نیز خوب می شود. هیچ چیز بهتر از یک ذهن باز نیست. کل دنیا نتیجه یک شعور پاک و مقتدر می باشد و در جایی که ذهن مقتدر، پاک و خالص است افکار پاک و خالص را نیز می طلبد.

سخنان ماهاتما گاندی

كامل مطلق بدون تشريح و تشبيه فقط خداست. من معتقدم انسان نخست بايد عملاً رشد و تكامل را بشناسد تا به خدا برسد و او را بشناسد. من بر اين باورم كه اگر بشر هر بكري را لمس كند، ديگر كامل نيست و ناقص مي شود و در واقع انسانها ناقص هستند.

سخنان مهاتما گاندی

دارايي هاي شخصي نوعي آزمون است تا به وسيله نيروي  شرارت با ماديات دنيوي وسوسه شود. شخصي كه مي خواهد نيك و جوانمرد باشد، بايد با وسوسه هايش مقابله كند و بجنگد.

سخنان ماهاتما گاندی

دموكراسي و خلافكاري با هم، بيماري و بيچارگي مي آورد. كشورهايي كه امروزه اسماً دموكرات هستند يا بايد ملي گردند، يا اگر آمادۀ دموكراسي واقعي هستند بايد شجاعانه سازگار شوند. نارواست كه بگويم خلاف كاري به صورت شخصي است و شايسته نيست كه ندانيم ملت ها به وسيلۀ شخص و اشخاص فرم و شكل ميگيرند.

سخنان مهاتما گاندی

من خدايي را نمي شناسم جز خدايي كه در ميليونها قلب گنگ و خاموش (جاهل) وجود دارد. آنها حضور خدا را تشخيص نمي دهند، ولي من تشخيص مي دهم و به وسيله خدمت كردن به اين ميليونها، خدا را عبادت مي كنم. خدا حقيقت است.

سخنان ماهاتما گاندی

عجب زيبا مي شد اگر ما همه مي توانستيم آن چه را كه انجام مي دهيم، اعم از خوردن و خوابيدن و نوشيدن و كار كردن و...، تماماً با حقيقت مي بود و آن قدر ادامه مي يافت تا در آن حل مي شديم.

سخنان مهاتما گاندی

من معتقدم كه اگر اشتباهات با خلوص نيت باشد، مطمئناً هيچ صدمه اي به چيزي يا كسي يا دنيا وارد نمي شود. شخصي كه به دليل اشتباهات خود از خدا ترس دارد، خداوند هميشه يار و ياور او خواهد بود. انسان حتي اشتباهات خيلي بزرگ را نيز انجام ميدهد، ولي وقتي پي ببرد و بخواهد كه تكرار نشود و خواسته اش محكم و از روي ايمان باشد اشتباهات نيز فراموش شدني هستند.

سخنان ماهاتما گاندی
 من هیچ گناهی را بزرگتر از این نمی شناسم که بی گناهان را به نام خدا زیر فشار قرار دهند.

سخنان مهاتما گاندی

 اخلاق واقعی در دنبال کردن راه دیگران نیست بلکه در این است که راه حقیقی و درست را برای خویش پیدا کنیم و بدون بیم و باک آن را دنبال کنیم.
سخنان ماهاتما گاندی
ممکن است من شخصی حقیر و ناچیز باشم اما وقتی که حقیقت بوسیله من سخن می گوید شکست ناپذیر هستم.
سخنان مهاتما گاندی

 من از امتیازها و انحصارها نفرت دارم. هرچه نتواند با توده های مردم تقسیم شود برایم گناه آلود و حرام است.

سخنان ماهاتما گاندی
هنر واقعی فقط به شکل بستگی ندارد بلکه به آنچه ماورای آن است مربوط می شود. هنری هست که می کشد و هنری هست که زندگی می بخشد. هنر واقعی باید منعکس کننده شادمانی سرخوشی و پاکی آفریننده اش باشد.
سخنان مهاتما گاندی
  نادرستی هرچند هم که درباره آن تبلیغات فراوان به عمل آید حقیقت نخواهد شد و حقیقت هم هرچند هیچ کس آنرا نبیند نادرست نخواهد شد.  
سخنان ماهاتما گاندی

گاندي پس از سال ها مبارزه براي استقلال و روشنگري مردم كشورش، به دست جوان هندوي تندرويي به قتل رسيد. مرگي كه گويي به او الهام شده بود: «جنگنده عاشق مرگ است؛ نه مرگ دربستر بيماري، بلكه مرگي كه در ميدان نبرد سر مي رسد... مرگ، در هر زماني خجسته و مبارك است، ولي براي جنگنده اي كه براي آرمان خود- حقيقت- مي ميرد، خجستگي آن دو چندان است.»

سخنان مهاتما گاندی

ما به زودي بنياد اخلاق را از دست مي دهيم. ما از مذهب دست كشيده ايم. هيچ چيز مانند مذهب نمي تواند بر اخلاق چيره شود. به عنوان مثال يك فرد مذهبي نمي تواند خائن، ظالم يا هرزه باشد. و تمايل دارد در راه خدا قدم بردارد.

 

منبع :

کتاب 365 روز با گاندی

کتاب نیایش

کتاب همه مردم با هم برادرند