کوروش ای شیر ژیان پارسی

کوروش ای شیر ژیان پارسی          ای سخن هایت دمادم راستی

ای هوای پاک شاد آشتی                 میهنت را درجهان آراستی

خون پاک آریایی در تنت                مهروماه پارسایی در سرت

نغمه تابان  مزدا بر لبت                جلگه آب رهایی همرهت

ما همه چشمان به راهت دوختیم       چون به گیتی پند تو اندوختیم

راه تو راه رهایی جستن است          نی که در خواب سیاهی خفتن است

کوروش ای جانم فدای راه تو           درتن ومغزم همه اوای تو

چون خردمندان خردمندی کنی         در تن وجان همه مردی کنی

چشم گیتی را همه نیکی کنی           تنگ دستان را دست گیری کنی

در مرامت مردمان را داشتی          خوی خود را چون درخت افراشتی

مردمان را از خودت پنداشتی         بر زمین تخم خرد را کاشتی

راستی را آرمانت داشتی              دشمنان  مردمان را کاستی

تا به کی باشد به ره چشمان ما       تا که ره یابد به تو دستان ما

من به خواب خویش رویت را دیده ام     من به خوابم روی تو بوسیده ام

در هوای کوی تو پیچیده ام           باده مهر دلت نوشیده ام

کوروش ای مرد بزرگ پارسی      کوروش ای جان و روان راستی

کوروش ای نام و نوای آشتی       تخم نیکی را به گیتی کاشتی

خاموشی را روشنی افراشتی       چون به دل مهر کیانی داشتی