آموزش بافت کلاه ملوانی آموزش کلاه بافتنی

آموزش بافت کلاه:

قسمت بالای این کلاه از چهار تکه تشکیل شده : دو تکه مشکی، یک تکه قرمز و یک تکه سبز ... البته نمیدونم چرا بعد از اسکن شدن رنگهای سبز آبی دیده میشن ....... شما سبز ببینید و همه تکه ها با یک روش بافته میشن.
برای هر تکه 51 دانه سر بگیرید و  10 رج با بافت صاف ( یک رج از زیر و یک رج از رو ) ببافید.
از رج 11 فرم دادن را شروع کنید، به این ترتیب که در هر لبه 1 دانه کم کنید ( دو دانه را با هم از زیر ببافید ) و این کم کردن را یک رج در میان 22 بار تکرار کنید تا زمانی که تعداد دانه های شما به 5 عدد رسیده باشد
در این قسمت شما 56 رج = 17 سانتیمتر بافته اید ........ 5 دانه باقیمانده را کور کنید ...
بعد از تمام شدن هر چهار تکه .........همه را روی هم میگذاریم و با حرارت ملایم اتو صاف میکنیم و سپس  تکه ها را به این ترتیب کنار هم گذاشته و میدوزیم : قرمز ، مشکی ، سبز ، مشکی ........
بعد از پایان دوخت ، درامتداد لبه پایین کلاه  102 دانه میگیریم و به این ترتیب کشباف ( یک دانه از رو یک دانه از زیر )  میبافیم .. : 2 رج مشکی ، 6 رج قرمز ،  2 رج مشکی ، 6 رج سبز ، 2 درج مشکی ، 6 رج قرمز ، 2 رج مشکی ، 6 رج سبز ، 2 رج مشکی و سپس کور میکنیم  ........
لبه های کناری قسمت قرمز و مشکی و در امتداد آن قسمت کشباف را به هم میدوزیم
در انتهای کار حاشیه کشباف کلاه را دو لا کرده و به سمت داخل میدوزیم
با استفاده از تمام رنگها ( قرمز ، مشکی ، سبز ) منگوله درست میکنیم و پس از جمع کردن قسمت بالای کلاه منگوله را به آن قسمت وصل میکنیم.

 مامی سایت