برگ چهاردهم از بوستان رباعیات خیام نیشابوری

14/1

گر یک نفست ز زندگانی گذرد

مگذار که جز به شادمانی گذرد

هشدار که سرمایه سودای جھان

عمرست چنان کش گذرانی گذرد

14/2

گویند بھشت و حورعین خواهد بود

آنجا می و شیر و انگبین خواهد بود

گر ما می و معشوق گزیدیم چه باک

چون عاقبت کار چنین خواهد بود

14/3

گویند بھشت و حور و کوثر باشد

جوی می و شیر و شھد و شکر باشد

پر کن قدح باده و بر دستم نه

نقدی ز هزار نسیه خوشتر باشد

14/4

گویند هر آن کسان که با پرهیزند

زانسان که بمیرند چنان برخیزند

ما با می و معشوقه از آنیم مدام

باشد که به حشرمان چنان انگیزند

14/5

می خور که ز دل کثرت و قلت ببرد

و اندیشه هفتاد و دو ملت ببرد

پرهیز مکن ز کیمیایی که از او

یک جرعه خوری هزار علت ببرد

14/6

هر راز که اندر دل دانا باشد

باید که نھفته تر ز عنقا باشد

کاندر صدف از نھفتگی گردد در

آن قطره که راز دل دریا باشد