کتیبه نارامسین پادشاه اکد

از نارامسین نوه سارگون یک لوح سنگی باقی مانده که در آن پیروزی نارامسین و سپاهش نقش شده است. در لوح نارامسین بزرگی اندازه شاه تأکید بر قدرتمندی و پیروزی او دارد.

نارامسين پس از تصرف شوش بنواحی كوهستانی مغرب ايران نيز تجاوز كرد و با لولوبيها كه در آن نواحی مسكن داشتند جنگید و پيروز شد و يادگار اين پيروزی را لوحه ای سنگی بصورت نقش برجسته نمايش داد و آنرا در معبد شهر «سيپار» قرار داد ولی پس از اينكه دو قرن بعد سومريها موفق شدند اکديها را از شهرهای سومر بيرون كنند اين سنگ يادگار را بعنوان غنيمت جنگی به شوش آوردند و فرانسويها در ضمن كاوشهای شوش آنرا پيدا كرده به موزه لوور در پاريس بردند و اكنون در آن موزه موجود است.

نقش سنگ يادگار نارامسين يكی از كارهای هنری خوب ايام پيشين است. حركات سربازانی كه از كوه بالا می روند و در ميان جنگل با دشمن می جنگند خوب نشان داده شده. همه آنها بطرف بالا نگاه می كنند و ستارگانی كه علامت خدايان است شاهد پيروزی آنانند .نارامسین در قله کوه ( نشانه نزدیکی به خدایان ) ایستاده است. کلاه شاخدار او که بیش از این جزو ساز و برگ منحصر به خدایان تلقی می شد، باعث می شود وی به عنوان اولین پادشاه بین النهرین که خود را خدا می دانسته شناخته شود. ساخت عضلانی بدن و طرز ایستادن، وی را به صورت شخصیتی حماسی در می آورد. خدایان آسمانی گویی شاهد پیروزی او هستند و بر او به فرخندگی و خجستگی نور می فرستند. این موضوع با توجه به دو خورشیدی که در بالای نقش برجسته تجسم یافته درک می شود. در تفسیر این دو خورشید آمده که این دو شکل، نمادی از خدای " شمش" ( خدای آفتاب) و الهه " ایشتار" ( الهه عشق، جنگ و باروری) است.