مراسم چهلم مرتضی پاشایی که در رسانه ها اعلام شده بود امروز بر مزار ایشان انجام شود به گزارش نون و آب ساعاتی قبل تعدادی از هوادارنش در قطعه هنرمندان حاضر شدند و بر دور سنگ مزار ایشان فاتحه خواندن..

تصویر زیر ساعاتی قبل از مزار وی گرفته شده است.
سنگ قبر مزار مرتضی پاشایی و مراسم چهلم

مطلب : محمد بیگی