برگ شانزدهم از بوستان رباعیات خیام نیشابوری

16/1

آن لعل در آبگینه ساده بیار

و آن محرم و مونس هر آزاده بیار

چون میدانی که مدت عالم خاک

باد است که زود بگذرد باده بیار

16/2

از بودنی ایدوست چه داری تیمار

وزفکرت بیھوده دل و جان افکار

خرم بزی و جھان بشادی گذران

تدبیر نه با تو کرده اند اول کار

16/3

افلاک که جز غم نفزایند دگر

ننھند بجا تا نربایند دگر

ناآمدگان اگر بدانند که ما

از دهر چه میکشیم نایند دگر

16/4

ایدل غم این جھان فرسوده مخور

بیھوده نی غمان بیھوده مخور

چون بوده گذشت و نیست نابوده پدید

خوش باش غم بوده و نابوده مخور

16/5

ایدل همه اسباب جھان خواسته گیر

باغ طربت به سبزه آراسته گیر

و آنگاه بر آن سبزه شبی چون شبنم

بنشسته و بامداد برخاسته گیر

16/6

این اهل قبور خاک گشتند و غبار

هر ذره ز هر ذره گرفتند کنار

آه این چه شراب است که تا روز شمار

بیخود شده و ب یخبرند از همه کار