سخنان زیبای ارسطو♦♦♦♦♦ سخنان زیبای ارسطو ♦♦♦♦♦

مناعت

بین خود ستائی و خود هیچ انگاری است

♦♦♦♦♦ سخنان زیبای ارسطو ♦♦♦♦♦

خردمند آنچه را که می داند نمی گوید

و آنچه را که بگوید میداند

♦♦♦♦♦ جملات زیبای ارسطو ♦♦♦♦♦

عشق انسان را

از دیدن عیوب منع می کند

♦♦♦♦♦ گفته های زیبای ارسطو ♦♦♦♦♦

تجربه میوه ای است که

آن را نمی چینند مگر پس از گندیدن

♦♦♦♦♦ سخنان ماندگار از ارسطو ♦♦♦♦♦

خوشبخت و عاقل کسی است که

هنگام بیدار شدن با خود می اندیشد

♦♦♦♦♦ جملات ماندگار ارسطو ♦♦♦♦♦

امروزسعی می کنم

بهتر ازدیروز باشم

♦♦♦♦♦ سخنان حکیمانه ارسطو ♦♦♦♦♦

کسی که به امید شانس نشسته باشد

سال هاست مُرده است

♦♦♦♦♦ جملات حکیمانه ارسطو ♦♦♦♦♦

تمایلات خود را

میان دو دیوار محکم اراده و عقل حبس کنید

♦♦♦♦♦ گفته های ماندگار ارسطو ♦♦♦♦♦

از طرز دعوای زن و شوهر

به خوبی می توان فهمید که میزان تربیت

فهم و فرهنگ آنها تا چه اندازه است

♦♦♦♦♦ سخنان قصار ارسطو ♦♦♦♦♦

برنده ترین سلاح یک زن

تقوا ونجابت اوست

♦♦♦♦♦ جملات قصار ارسطو ♦♦♦♦♦

دو چیز اندوه را از بین می برد

یکی دیدار دوستان

دیگر سخن دانایان و عالمان

♦♦♦♦♦ جملات کوتاه از ارسطو ♦♦♦♦♦

باید از بدی کردن

بیشتر بترسیم تا بدی دیدن

♦♦♦♦♦ سخنان کوتاه ارسطو ♦♦♦♦♦

پیش از آن که کاری بکنی

باید کسی باشی

♦♦♦♦♦ نوشته های زیبای ارسطو ♦♦♦♦♦

بیشترین تاثیر افراد خوب

زمانی احساس می شود که از میان ما رفته باشند

♦♦♦♦♦ پندهای زیبای ارسطو ♦♦♦♦♦

هیچ روح برتری نیست که آمیزه ای از

دیوانگی و جنون را در خود نداشته باشد

♦♦♦♦♦ سخن های زیبا از ارسطو ♦♦♦♦♦

هیچ چیز مانند بخشش

و احسان انسان را سیر نمی کند

♦♦♦♦♦ سخنان زیبا و عالمانه ارسطو ♦♦♦♦♦

بزرگی در احترام داشتن نیست

در شایستگی داشتن احترام است

♦♦♦♦♦ جملات عالمانه ارسطو ♦♦♦♦♦

کارهای تکراری ما

نشان دهنده شخصیت ماست

♦♦♦♦♦ سخنان زیبای ارسطو ♦♦♦♦♦

آموزش احمق

عمر هدر بردن است

♦♦♦♦♦ بانک سخنان ارسطو ♦♦♦♦♦

هر که از چیزی بترسد از آن می گریزد

اما  هر که از خدا بترسد به او پناه می برد

♦♦♦♦♦ آرشیو جملات ارسطو ♦♦♦♦♦

در زندگی وقتی کاری برای انجام یا چیزی برای عشق ورزیدن

یا بارقه ای برای امیدوار بودن داشتید آن گاه بدانید فرد شادی خواهید بود

♦♦♦♦♦ آرشیو  بایگانی سخنان ارسطو ♦♦♦♦♦

اولین مرحله انجام کار خیر

تمایل به آن است

♦♦♦♦♦ سخنان فلسفی و زیبای ارسطو ♦♦♦♦♦

شادمانی عبارت است از

پروراندن عالیترین صفات و خصایص  انسانی

♦♦♦♦♦ اس ام اس جملات کوتاه ارسطو ♦♦♦♦♦

همیشه معیاری بالا تر

از انچه که دیگران از شما انتظار دارند برگزینید

♦♦♦♦♦ جملات فلسفی ارسطو ♦♦♦♦♦