برنامه سازمان زنان برای جشن سپندارمذگان

زرتشتيان تهران سپندارمزگان امسال را در تالار خسروی جشن می گيرند.
جشن سپندارمزگان، روز سپندارمز (:اسفند) و ماه اسفند از گاه‌شمار زرتشتی، برابر با ٢٩ بهمن‌ ماه ١٣٩٣ خورشيدی در تالار خسروی برگزار می شود.
سازمان زنان زرتشتی برگزاركننده‌ اين جشن از همه‌ زرتشتيان دعوت كرده است تا در اين آيين كه از ساعت ١٦ آغاز می شود، باشندگي(:حضور) يابند.
اسفند، يا سپندارمذ، در اوستا به گونه‌ «سپنته‌آرميتی» آمده است. اين واژه به چم(:معنای) فروتنی و بردباری است. نام يكی از امشاسپندان و نام پنجمين روز هر ماه در گاهشمار سی روزه‌ زرتشتيان است. اين امشاسپند در نقش گيتيايی خود نگاهبان زمين است. جشن اسفندگان را به نام زنان نيكوكار و پاك‌دامن گرامی می دارند. در بيشتر شهرها و روستاهای زرتشتيی نشين اين روز را به نام روز زن و روز مادر جشن می گيرند.

منبع : امرداد