22 اسفند روز انتخابات چهارمین دوره شورا یاری محلات تهران یعنی مشارکت در اداره محل زندگیمان  توسط افراد توانمند محله 

تعریف شورایاری ها

«انجمن شورایاری٬ انجمنی غيردولتی٬ غيرمتمركز٬ غيرسياسی٬ داوطلبانه و مشاركتی و از جهت اقتصادی خودگردان میباشد». این تعریف در ماده 2 اساسنامه انجمنهای شورایاری مصوب شورای اسلامی شهر تهران آورده شده است. شورایاریها نهادهای غير دولتی و غير سياسی و داوطلبانه مردمی و محلهای هستند که به منظور ایجاد بستری برای شكلگيری ارتباط و تعامل سازنده و فراگير بين ساكنين محدودههای محلی با یكدیگر از یكسو و با تشكلها و نهادهای مردمی از سوی دیگر به وجود ميآیند در صورت برقراری مطلوب این ارتباط و تعامل ضلع سومی نيز تشكيل خواهد شد كه آن ارتباط با نهادها و دستگاههای دولتی یا فرامحلهای است و به زبان سادهتر شورایاریها منتخبين مردم جهت اداره بهتر محلات و رابط بين مردم و مسئولين (شورای شهر٬ شهرداری و سایر دستگاههای اجرایی) در انعکاس مشکلات وارائه دهندگان راهکارها برای هر چه بهتر اداره کردن محله به شمار میروند.

شورایاری ها بعنوان جزئی از شوراهای اسلامی به صراحت در قانون اساسی ذکر گردیده است. مقننین قانون اساسی، بعد از بیان اصل ششم با مضمون « اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و از راه انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورا ها و یا از طریق همه پرسی»، به صراحت در اصل هفتم قانون اساسی به نقش شوراهای محلی یا همان شورایاری ها در اداره امور کشور اشاره می کنند و آن را رکنی از ارکان تصمیم گیری و اداره کشور می دانند. در این خصوص اصل هفتم قانون اساسی اشعار می دارد که: «طبق دستور قرآن كريم: ‹‹ و امرهم شوري بينهم ›› و ‹‹ شاورهم في الامر» شوراها ، مجلس شوراي اسلامي ، شوراي استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخش ، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي كند».

دوره سوم شورایاری ها در پاییز 1391 به پایان رسید و تلاش هایی که در آن زمان برای برگزاری انتخابات دوره چهارم شورایاری ها آغاز شده بود همواره با موانع اداری و عدم توافق وزارت کشور مواجه  شد. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تغییرات دولت همزمان با افزایش اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم و استقبالی که از شورایاری ها توسط اعضای محترم شورای اسلامی دوره چهارم صورت گرفت، نوید بخش به ثمر رسیدن تلاش هایی بود که برای تشکیل دوره چهارم شورایاری ها انجام شده بود.
ضرورت حضور شورایاری ها برای اداره کلان شهر تهران از سوی دولت، مدیریت شهری و سازمان ها و دستگاه های متولی مسایل شهری، فرهنگی و اجتماعی آن چنان آشکار است که داوطلبانه خواهان جلب همکاری آنان به عنوان نمایندگان مردم و نیز نهادی برای برقراری ارتباط با ساکنان محله ها هستند. در دوره سوم شورایاری ها سازمان های بسیاری با همکاری شورایاران و انتقاد تفاهم نامه های دو یا چند جانبه از ظرفیت ها و توانمندهای آنان برای ارائه خدمات مناسبتر به شهروندان استفاده کردند.
شهر تهران با مسایل و مشکلات عدیده ای مواجه است که غلبه بر آنها بدون همکاری و مشارکت مردم از عهده هر سازمانی خارج است. توان، ظرفیت، بودجه و امکانات سازمان های مدیریت شهری و به ویژه شورا و شهرداری تهران به تنهایی و بدون حضور و مشارکت مردم هرگز نخواهد توانست این شهر را آن گونه که می باید مدیریت کرده و سامان دهد.
تحقق مشارکت اجتماعی بدون واگذاری امور محلی به منتخبین مردم و سازمان¬های غیر دولتی داوطلب دور از ذهن خواهد بود. مفهوم حقوقی شهروند بی انجام تکالیف شهروندی و پیگیری حقوق خود، تحقق نیافتنی است و تا سازمان های دولتی و نیمه دولتی پیشگام تمرکززدایی و واگذاری تصمیم گیری ها که به ویژه در سطوح محلی به مردم نباشند، مفاهیمی چون شهروند و مشارکت اجتماعی به منصه ظهور نخواهد رسید.
از اینرو شورایاری فرصت بی بدیلی در برابر شهر به نفس افتاده تهران نهاده است. ساکنان محله ها نمایندگان خود  را بر می‌گزینند بی آن که تحت تأثیر فعالیت های گروه های سیاسی و مرزبندی ها و جبهه بندی های معمول دیگر انتخابات در سطح ملی قرارگیرند. جنب و جوش موجود در این انتخابات از جنس منافع سیاسی نیست بلکه از جنس منافع محلی و شهری است به ویژه آنکه منتخبان آن حقوق و مزدی ندارند و چه بسیار شورایارانی که در دوره های گذشته برای آبادانی محل و کمک به هم محلی های خود از عمر و مال خود هزینه کرده اند.
شورایاران این فرصت را برای همه سازمان¬های شهری فراهم می کنند که بتوانند با مردم و با نمایندگان آنان رو در رو بنشینند و ارتباط دو سویه را با آنان برقرار نمایند تا اقداماتشان متناسب با نیازهای جامعه هدفشان باشد و این فرصت بزرگی برای موفقیت سازمان ها در تصمیم گیری و برنامه ریزی فراهم خواهد کرد.
شورایاران فرصت بی بدیلی در برابر برنامه ریزان شهری به ویژه شورای اسلامی شهر تهران قرار می دهند. اعضای محترم شورای شهر اذعان دارند که به دلیل گستردگی جغرافیائی، جمعیت زیاد و مسائل متنوع شهر تهران و تعدد سازمان های شهری امکان نظارت و ارزیابی بر امور شهرکه از وظایف اصلی شوراست با امکانات موجود شدنی نیست. از این رو شورایاری ها امتداد شورای شهر در محله ها هستند و آموزش و توانمندسازی آنان شبکه گسترده و منسجمی را در اختیار شورای شهر قرار خواهد داد تا با بهره گیری از آن بتواند در نیازسنجی و امکان سنجی محله ها و مناطق شهر تهران که پایه و اساس برنامه ریزی و تصمیم گیری در تهران است دقیق و مطمئن عمل نماید. 
مرتضی طلایی در نوشتارخود در سایت شورایاران آورده است :
شورایای ها به مثابه شوراهای کوچک محلی، هرچند که از ایده آل خود، فاصله ی معنا داری دارند ولی در عمر کوتاه خود، به خوبی توانسته اند جا پای خود را در ساختارهای بسته، باز کنند و مورد استقبال مردم و مدیریت شهری قرار بگیرند. با این همه همیشه انتقاداتی پیرامون این نهاد وجود داشته که نمی توان منکر آن بود ولی دست یازیدن به اقدامات تخریب گونه به جای تلاش برای پیراستن آن از کمبودها و ناکارآمدی ها، بزرگترین جفایی است که در حق این نهاد مردمی و اجتماعی صورت می گیرد. بیان اظهارات غیر کارشناسی و بدون توجه به الزامات و ضرورت های وجود نهاد شورایاری و به طور اعم نهاد شوراها، نتنها کمکی به رفع مشکلات محلات و ارتقاء کارآمدی مدیریت شهری نخواهد کرد، بلکه انرژی ها، مصروف حواشی غیر ضروری و هزینه بر خواهد شد که مطلوب نیست. در سلسله یاداشت هایی در نظر داریم تا با بررسی مبانی هویت بخش نهاد شورایاری ها از منظر حوزه ی حقوقی، سیاسی و اجتماعی دلایل و برهان های منطقی در اهمیت این نهاد بیان کنیم که هم پاسخی برای چالش های معرفت شناختی باشد و هم توجه مقننین و دولت را به اهمیت جدی و موثر این نهاد در بطن جامعه جلب کنیم.
شورایاری ها بعنوان جزئی از شوراهای اسلامی به صراحت در قانون اساسی ذکر گردیده است. مقننین قانون اساسی، بعد از بیان اصل ششم با مضمون « اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و از راه انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورا ها و یا از طریق همه پرسی»، به صراحت در اصل هفتم قانون اساسی به نقش شوراهای محلی یا همان شورایاری ها در اداره امور کشور اشاره می کنند و آن را رکنی از ارکان تصمیم گیری و اداره کشور می دانند. در این خصوص اصل هفتم قانون اساسی اشعار می دارد که: «طبق دستور قرآن کریم: ‹‹ و امرهم شوری بینهم ›› و ‹‹ شاورهم فی الامر» شوراها ، مجلس شورای اسلامی ، شورای استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخش ، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند».
آقای طلایی بعنوان نتیجه گیری در انتهای مقاله خویش مطالب ذیل را بطور خلاصه می آورند:
1- شوراهای اسلامی اعم از شورایاری ها به صراحت در قانون اساسی مورد دقت بوده به نحوی که یک رکن اساسی اداره کشور محسوب می شوند.
2- حوزه ی اختیارات آنها در اداره و تصمیم گیری در امور کشور، بسیار موسع تر از آن چیزی است که امروز برای آنها در نظر گرفته می شود.
3- قوانین عادی در خصوص شوراها به طور اعم، ناکارامدی های زیادی دارد و نیاز جدی به بازنگری قوانین عادی برای تحقق اصول ششم، هفتم و صدم قانون اساسی وجود دارد.
4- عمده ی مشکلاتی که امروز نهاد شورا بویژه شورایاری ها در سطح جامعه با آن روبرو هستند بواسطه نبود قوانین عادی مورد نیاز با پشتوانه فکری، اجتماعی و سیاسی لازم است.
 
عوض حیدر پور عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی می گوید:
سپردن امور مردم به دست مردم می تواند امید مردم را برای بهبود شرایط محل زندگی بیشتر کند. امروز شهر تهران نیازهای فراوانی دارد که نیازمند مشارکت و حضور مردمی است و انتخابات شورایاری ها نمود عینی مشارکت مردمی است. ضمن اینکه فعالیت شورایاری ها می تواند کمک شایانی به شورای شهر و شهرداری برای اداره هر چه بهتر شهرها باشد. 
وی در ادامه خاطر نشان کرد: امروز کلان شهر تهران فقط و فقط با توجه مردم قابل کنترل است. از همین رو شورایاران می توانند با آگاهی یافتن از مشکلات و کمبودهای محلات شهر، مدیریت شهری را از یافته های خود آگاه ساخته و در روند اداره شهر مشارکت جدی داشته باشند. 
حیدرپور همچنین از دیگر شوراهای اسلامی شهرهای کشور نیز خواست تا با استفاده از الگوی شورایاری های شهر تهران، مدیریت محلات شهر خود را به مردم بسپارند. 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی اظهارات خود عنوان کرد: یکی از مهمترین مسائلی که شورایاران در دوره آینده باید مورد توجه قرار دهند بحث آموزش های شهروندی است. یکی از این آموزش ها می تواند در خصوص مسائل ترافیکی و نحوه رانندگی افراد در شهر تهران باشد. مسئله زباله و نحوه تفکیک آنها، موضوع استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و موارد بسیاری دیگری از این دست وجود دارند که در اولویت های کاری شورایاران در شهر تهران قرار می گیرند.
غلامرضا اسدالهیعضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درخصوص فعالیت شورایاران شهر تهران  می گوید:
مردم با حضور در شورایاری ها و گرفتن جایگاه در این شوراهای محلی مسئولیت پذیر می شوند و مسائل و مشکلات خود را به دست خودشان حل می کنند. در حال حاضر نیز می بینیم که مردم شهر تهران از فعالیت شورایاری ها رضایت دارند و در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی این شورایاران می توانند کمک حال شهرداری و شورای شهر تهران باشند.
شورایاری ها ساختار جدیدی را در محلات شهر تهران ایجاد کردند که امور مردم را به دست مردم قرار می داد، بدون اینکه دخالتی نیز از سمت دولت و مراکز قدرت بر فعالیت این شوراهای محلی ایجاد شود.
رضا ترحمی کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی  عضو شورایاری محله هفت حوض می گوید:
سازمان های مردم نهاد گروه های کوچکی هستند که متشکل از افراد علاقه مند به برطرف نمودن یک معضل (اعتیاد، تخریب محیط زیست، آسیب های اجتماعی، حقوق بشر، بهداشت و ...) بوده و برای تحقق هدف خود به صورت داوطلبانه در یک ساختار قانونی و منسجم به صورت غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی و غیر تجاری به فعالیتهای خیرخواهانه می پردازند سازمان های مردم نهاد به عنوان جوامعی که از همسویی اهداف و نگاه بخش از افراد جامعه و همچنین مشارکت مردم با یکدیگر در جهت تحقق یک هدف مشترک تشکیل می شوند، میتوانند نقش مهمی را در گسترش امنیت انسانی ایفاد نمایند ضرورت تشکیل سازمانهای مردم نها، آشنا ساختن جوانان با کلیه ویژگی های لازم برای همکاری در یک اجتماع کوچک است که در زمینه ای خاص فعالیت می نمایند. 
تشکل های مردم نهاد می توانند از طریق تعامل و هم فکری مردمی نقش مهمی در پیشگیری و کاهش نابهنجاری ها و آسیب های اجتماعی از قبیل اعتیاد، بزهکاری و تکدی گردی داشته باشند. بخشی از آسیب های اجتماعی که امروزه گریبانگر جامعه شده ریشه در غفلت خانواده و نهادها دارد.
تشکل های مردم نهاد به عنوان جوامعی که همسویی اهداف و نگاه بخشی از افراد جامعه و همچنین مشارکت با مردم با یکدیگر جهت تحقق یک هدف مشترک تشکیل می شوند می توانند نقش مهمی در گسترش امنیت انسانی و جایگزینی عدالت ترمیمی بجای عدالت کیفری ایفاد نماید.
وظایف شورا یاری ها:
اساسنامه انجمن های شورایاری در ماده 11 خود وظایف شورایاریها را به شرح ذیل مقرر نموده است:
1- شناسایی مشكلات٬ ارائه طرح و پيشنهاد و تلاش در جهت ایجاد محيطی سالم از نظر زیست محيطی با اهداف مبارزه با آلودگی های خاك٬ آب٬ آلودگی های صوتی و صرفه جویی انرژی در اماكن.
2- شناسایی مشكلات و ارائه طرح و پيشنهاد برای بهبود وضعيت سفرهای درون شهری با هدف بهينه سازی حمل و نقل.
3- تهيه طرح و پيشنهاد در زمينه ایجاد نشانه ها و یادمان های شهری و پيشنهاد نامگذاری معابر٬ ميادین٬ خيابان ها و كوچه ها.
4- ارائه طرح و پيشنهاد در جهت فراهم آوردن امكانات٬ گذران اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و گسترش مراكز تفریحی٬ ورزشی و هنری با هماهنگی ستاد اجرایی.
5- همكاری با شورای اسلامی شهر تهران برای برقراری آرامش و امنيت شهری و مبارزه با آسيب های اجتماعی و زمينه های جرم خيز.
6- همكاری با شورای اسلامی شهر برای معرفی و آموزش حقوق و وظایف شهروندی و مشاركت های مردمی و آگاه سازی همگانی.
7- ارائه طرح و پيشنهاد برای خودگردانی اماكن عمومی٬ تمهيد و تدارك زیباسازی و بهينه سازی فضای زیست شهری.
8- همكاری در ایجاد و گسترش فضای سبز و اداره خودگردان بوستان های شهری.
9- همكاری با شورای اسلامی شهر تهران در جهت توسعه مؤسسات عام المنفعه و فعاليتهای داوطلبانه.
10- بررسی و شناخت كمبودها, نيازها و نارسائي های اجتماعی٬ فرهنگی٬ آموزشی٬ بهداشتی٬ اقتصادی٬ رفاهی و عمرانی محله.
11- تهيه طرح و پيشنهاد در زمينه های مختلف زندگی شهری.
12- همكاری با شورای اسلامی شهر تهران در جهت تاسيس انواع انجمن های داوطلبانه در زمينه های امدادی٬ اجتماعی ارشادی و تشكيل تعاونی های توليد٬ توزیع و مصرف ارزاق عمومی.
13- همكاری با شورای اسلامی شهر تهران در جهت كنترل قيمت ها و نرخ كرایه درون شهری.
14- ارائه طرحها و پيشنهادات جهت آموزش برنامه های دفاع غيرنظامی به شهروندان و همكاری با شورا جهت مقابله و پيشگيری از حوادث غيرمترقبه.
15- همكاری در جهت اداره فضاهای عمومی از قبيل دارالتحفيظ٬ فضاهای ورزشی٬ نگارخانه ها و... با هماهنگی ستاد اجرایی شورایاری.
16-همكاری و همياری در اداره اماكن مذهبی و فرهنگی بنا به درخواست دستگاه های ذیربط.
17- مشاركت در برگزاری انتخابات مجلس٬ ریاست جمهوری٬ خبرگان از طریق همكاری با مسئولين و در صورت درخواست مراجع قانونی ذیربط.
18- همكاری در جهت ساماندهی حمل و نقل شهری. با تصویب ستاد هماهنگی انجمن های معتمدین محل
توصیه پورتال نون و آب به شهروندان تهرانی : لطفا" در این انتخابات شرکت کنید و با انتخاب افراد معتمد و توانا با تخصص های مختلف در اداره محل زندگی خویش سهیم شوید .