اشباح پل اميلی

پل امیلی پلی کوچک، سرپوشیده و تاریخی در منطقه (استو) در (ورمونت) است که خیلیها سعی میکنند شبها از آن عبور نکنند. میگویند روحی به نام (امیلی) این پل را به تسخیر خود درآورده است. کار این روح فقط این نیست که درون اتاقک پل ظاهر شود و خود را به زندگان نشان بدهد بلکه او روحی ترسناک است و کارهای وحشتآوری انجام میدهد. بهطور مثال اتومبیلها را به شدت تکان میدهد و صورت قربانیان خود را با ناخنهای نامرئیاش میخراشد. 150 سال است که اسبها و اتومبیلهایی که از این پل میگذرند خراشیده میشوند. مردم صدای زنی را میشنوند و هیکل روح مانندی را میبینند و شاهد ظهور نورهای عجیبی میشوند ولی در عکسهای گرفته شده از پل امیلی چیزی جز نورهای گوی مانند (اورب) دیده نمیشود. داستانهای متفاوتی درباره پل امیلی برسر زبانهاست. از دختر عاشقی که 150 سال پیش بهخاطر محبوبش خود را بر روی پل حلقآویز کرد تا زنی که در دهه 1970 برای ترساندن بچه هایش این افسانه را سرهم کرد. ولی موسسه تحقیقاتی ماوراءالطبیعه آمریکا پس از بررسی این پل زیبا با دستگاههای پیشرفته به این نتیجه رسید که داستانهای ارواح مردم چندان هم بیربط نیستند و درون پل مسلما در تسخیر یک یا چند روح میباشد. روحی که صدای کشیده شدن ناخنهایش بر روی دیوارهای چوبی اتاقک روی پل، تن انسان را به رعشه وا می دارد.