پس از اعلام توافق نهایی هسته ای در لوزان سوئیس از طرف تیم مذاکره کننده ایرانی اتفاقی که پیش بینی آن می شد افتاد مردم در خیابان به شادی پرداختند تصاویر زیر گویای این ماجرا است.

شادی مردم پس از توافق هسته ای

شادی مردم پس از توافق هسته ای
شادی مردم پس از توافق هسته ای

شادی مردم پس از توافق هسته ای

شادی مردم پس از توافق هسته ای

تصاویر شادی مردم پس از توافق هسته ای

تصاویر شادی مردم پس از توافق هسته ای

تصاویر شادی مردم پس از توافق هسته ای

تصاویر شادی مردم پس از توافق هسته ای

تصاویر شادی مردم پس از توافق هسته ای

تصاویر شادی مردم پس از توافق هسته ای
منبع : کافه سینما