آرایش عربی :

چشمها:

چشمان دودی ویزگی اصلی آرایش عربی است. متداولترین رنگ‌هادراین نوع آرایش‌ها مشکی خاکستری و سبز هستند.

شما با در نظرگرفتن رنگ چشم و لباسهای خودتان می‌توانید یکی از این رنگ‌ها را انتخاب کنید. آرایش دودی سیاه برای شب و خانم‌های با چشمان فندقی(قهوه ای تیره) مناسب است. همچنین برای برجسته کردن چشمان آبی و سبز نیز از این روش استفاده می‌کنیم. آرایش سبز برای خانم‌هایی با چشمان تیره مناسب است و به آنها جلا می‌بخشد.

درآرایش عربی خط چشم همیشه مورد استفاده قرارمی‌گیرد. باخط چشم معروف گربه ای می‌توانید چشمان خودرا برجسته ترنشان دهید. اگرمی‌خواهید دیگران را با آرایش خود تحت تاثیرقراردهید نباید مژه‌هایتان را نادیده بگیرید.آنها را فرکنیدو ریمل بزنید.برای نتیجه بهترمی‌توانید از دوبار ریمل زدن برای حجم بیشتراستفاده کنید.

 لبها:

همانطورکه در بالا ذکرشد تکیه اصلی این نوع آرایش برروی چشمهاست ولی این به  معنی نیست که لبهای خودرا نادیده بگیرید. لبهایتان را بایک رژ لب غلیظ پوشش دهید و به آنها برق لب بزنید تابه شکل  یک شاهزاده خانم عربی زیبا درآیید.