زنجبیل:

فواید زنجبیل1.خوردن زنجبیل مقوی قوای جنسی در افراد سردمزاج و تحلیل برنده بادهاى غلیظ معده و امعاء و جمع کننده رطوبات است.

2.زنجبیل رفع کننده تشنگى بلغمى و مقوى معده, کبد و حافظه است همچنین دفع کننده سموم حیوانى است.

3.زنجبیل اخلاط غلیظ را دفع و رطوبات دماغ(مغز), حلق و بینى را رفع می کند.

4.خوردن زنجبیل در هواى سرد مانع اذیت شدن از سرما می‌شود.

5.خوردن زنجبیل برای فلج, لقوه و مفاصل و درد ساقها  مفید است.

6.زنجبیل کرم معده و یرقان و تقطیر بول (قطره قطره آمدن ادرار) و اسهالى که از غذاى مسموم باشد را رفع می‌کند.

7.خوردن زنجبیل با نبات رافع ضرر میوه هاى تازه و رطوبت معده است.

8.پاشیدن زنجبیل کوبیده بر روى تخم مرغ عسلى و خوردن آن منى را زیاد و میل جماع را بیش می‌کند.

9.خوردن زنجبیل با خولنجان و پسته در تقویت قوای جنسی بی نظیر است.

10.ضماد کوبیده زنجبیل که با آب خمیر کرده باشند، باعث تقویت اعصاب می‌شود.

11.در دهان داشتن زنجبیل رفع تشنگى و عطشى که از غلبه بلغم به هم رسیده باشد می‌کند.

12.مرباى زنجبیل محرک قوای جنسی سردمزاجها است و برای تقویت هاضمه پیران و از میان بردن بلغم بی مانند است.

13.زنجبیل به صورتهای مختلف مانند نیمکوب کردن و جوشاندن و با دارچین جوشاندن و با نبات یا قند خوردن و به گونه مربا و بصورت پرورده استعمال می‌شود.

14.به گزارش سایت انجمن تحقیقات طب سنتی ایران، زیاد خوردن زنجبیل مضر حلق است، و رفع ضررش عسل و روغن بادام می‌کند.