عکسهای زیبا از توپ و میز بیلیارد

بیلیارد نوعی بازی است که در فضای سرپوشیده بر میزی مستطیل (پوشیده با ماهوت سبز) با ۳ یا ۱۵ گوی و میله‌ای چوبی بازی می‌شود. بیلیارد بطریقی که در ایران بازی می‌شود مأخوذ از روسیه است، هر یک از گویها را شار (روسی گوی) خوانند. تاریخ اختراع بیلیارد معلوم نیست. در فرانسه نوعی بیلیارد در قرن ۱۶ م. رواج داشت، و پیش ازآن هم بازی شبیه آن معمول بود. در انگلستان بیلیارددر زمان شکسپیر رایج بود.

بیلیارد, بازی بیلیارد, توپ بیلیارد, میز بیلیارد, آموزش بازی بیلیارد, قیمت بازی و میز بیلیارد, عکسهای بیلیارد, تصاویر بازی بیلیارد, بیلیارد بازان, قهرمانان بیلیاردبیلیارد, بازی بیلیارد, توپ بیلیارد, میز بیلیارد, آموزش بازی بیلیارد, قیمت بازی و میز بیلیارد, عکسهای بیلیارد, تصاویر بازی بیلیارد, بیلیارد بازان, قهرمانان بیلیاردبیلیارد, بازی بیلیارد, توپ بیلیارد, میز بیلیارد, آموزش بازی بیلیارد, قیمت بازی و میز بیلیارد, عکسهای بیلیارد, تصاویر بازی بیلیارد, بیلیارد بازان, قهرمانان بیلیاردبیلیارد, بازی بیلیارد, توپ بیلیارد, میز بیلیارد, آموزش بازی بیلیارد, قیمت بازی و میز بیلیارد, عکسهای بیلیارد, تصاویر بازی بیلیارد, بیلیارد بازان, قهرمانان بیلیاردبیلیارد, بازی بیلیارد, توپ بیلیارد, میز بیلیارد, آموزش بازی بیلیارد, قیمت بازی و میز بیلیارد, عکسهای بیلیارد, تصاویر بازی بیلیارد, بیلیارد بازان, قهرمانان بیلیاردبیلیارد, بازی بیلیارد, توپ بیلیارد, میز بیلیارد, آموزش بازی بیلیارد, قیمت بازی و میز بیلیارد, عکسهای بیلیارد, تصاویر بازی بیلیارد, بیلیارد بازان, قهرمانان بیلیاردبیلیارد, بازی بیلیارد, توپ بیلیارد, میز بیلیارد, آموزش بازی بیلیارد, قیمت بازی و میز بیلیارد, عکسهای بیلیارد, تصاویر بازی بیلیارد, بیلیارد بازان, قهرمانان بیلیاردبیلیارد, بازی بیلیارد, توپ بیلیارد, میز بیلیارد, آموزش بازی بیلیارد, قیمت بازی و میز بیلیارد, عکسهای بیلیارد, تصاویر بازی بیلیارد, بیلیارد بازان, قهرمانان بیلیاردبیلیارد, بازی بیلیارد, توپ بیلیارد, میز بیلیارد, آموزش بازی بیلیارد, قیمت بازی و میز بیلیارد, عکسهای بیلیارد, تصاویر بازی بیلیارد, بیلیارد بازان, قهرمانان بیلیاردبیلیارد, بازی بیلیارد, توپ بیلیارد, میز بیلیارد, آموزش بازی بیلیارد, قیمت بازی و میز بیلیارد, عکسهای بیلیارد, تصاویر بازی بیلیارد, بیلیارد بازان, قهرمانان بیلیارد

بیلیارد, بازی بیلیارد, توپ بیلیارد, میز بیلیارد, آموزش بازی بیلیارد, قیمت بازی و میز بیلیارد, عکسهای بیلیارد, تصاویر بازی بیلیارد, بیلیارد بازان, قهرمانان بیلیارد