پیکر پاک یکی از 175 شهید غواص دست بسته در معرض دید گذاشته شد

در حاشیه نشست خبری سردار "سیدمحمد باقرزاده" فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستادکل نیروهای مسلح که در معراج شهدای تهران برگزار شد، پیکر مطهر یکی از شهدای غواص و خط شکن تازه تفحص شده نیز در محل نشست خبری در معرض دید خبرنگاران قرار گرفت. این پیکر مطهر در حالی به معرض دید گذاشته شد که دستان این شهید بزرگوار در زمان شهادت بسته شده بود.

پیکر پاک یکی از 175 شهید غواص دست بسته در معرض دید گذاشته شد

پیکر پاک یکی از 175 شهید غواص دست بسته در معرض دید گذاشته شد

پیکر پاک یکی از 175 شهید غواص دست بسته در معرض دید گذاشته شد

پیکر پاک یکی از 175 شهید غواص دست بسته در معرض دید گذاشته شد

پیکر پاک یکی از 175 شهید غواص دست بسته در معرض دید گذاشته شدعکسهای پیکر یکی از شهدای غواص در معراج شهدا,پیکر پاک شهدای غواص با دستان بسته ,شهدای غواص , 175 شهید غواص, پیکر 175 شهید غواص در کربلای 4, جسد 175 غواص ایرانی شهید در عملیات 4 , جنگ بین و عراق و ایران, شهیدان دست بسته, شهیدان زنده به گور شده,تجلیل از 175 شهید دست بستهعکسهای پیکر یکی از شهدای غواص در معراج شهدا,پیکر پاک شهدای غواص با دستان بسته ,شهدای غواص , 175 شهید غواص, پیکر 175 شهید غواص در کربلای 4, جسد 175 غواص ایرانی شهید در عملیات 4 , جنگ بین و عراق و ایران, شهیدان دست بسته, شهیدان زنده به گور شده,تجلیل از 175 شهید دست بستهعکسهای پیکر یکی از شهدای غواص در معراج شهدا,پیکر پاک شهدای غواص با دستان بسته ,شهدای غواص , 175 شهید غواص, پیکر 175 شهید غواص در کربلای 4, جسد 175 غواص ایرانی شهید در عملیات 4 , جنگ بین و عراق و ایران, شهیدان دست بسته, شهیدان زنده به گور شده,تجلیل از 175 شهید دست بستهعکسهای پیکر یکی از شهدای غواص در معراج شهدا,پیکر پاک شهدای غواص با دستان بسته ,شهدای غواص , 175 شهید غواص, پیکر 175 شهید غواص در کربلای 4, جسد 175 غواص ایرانی شهید در عملیات 4 , جنگ بین و عراق و ایران, شهیدان دست بسته, شهیدان زنده به گور شده,تجلیل از 175 شهید دست بستهعکسهای پیکر یکی از شهدای غواص در معراج شهدا,پیکر پاک شهدای غواص با دستان بسته ,شهدای غواص , 175 شهید غواص, پیکر 175 شهید غواص در کربلای 4, جسد 175 غواص ایرانی شهید در عملیات 4 , جنگ بین و عراق و ایران, شهیدان دست بسته, شهیدان زنده به گور شده,تجلیل از 175 شهید دست بستهعکسهای پیکر یکی از شهدای غواص در معراج شهدا,پیکر پاک شهدای غواص با دستان بسته ,شهدای غواص , 175 شهید غواص, پیکر 175 شهید غواص در کربلای 4, جسد 175 غواص ایرانی شهید در عملیات 4 , جنگ بین و عراق و ایران, شهیدان دست بسته, شهیدان زنده به گور شده,تجلیل از 175 شهید دست بسته