ترجمه فارسی نام سوره های قرآن

 1. فاتحه= گشاينده
 2. بقره=گاو ماده
 3. آل عمران=خانواده حضرت عمران علیه السلام
 4. نساء=زنان
 5. مائده=سفره و خوان غذا
 6. انعام=احشام و چهار پايان
 7. اعراف=جائى است ميان بهشت و جهنم
 8. انفال=منابع و ثروت هاى عمومى در طبيعت
 9. توبه=بازگشت
 10. يونس=نام يكى از پيامبران
 11. هود=نام يكى از پيامبران
 12. يوسف=نام يكى از پيامبران
 13. رعد=غرش آسمان و ابر
 14. ابراهيم=نام يكى از انبياء
 15. حجر=نام سرزمين قوم ثمود
 16. نحل=زنبور عسل
 17. اسراء=حركت شبانه
 18. كهف=غار
 19. مريم=مادر حضرت عيسى
 20. طه=رمزى است خطاب به پيامبر اسلام صلی الله علیه وسلم
 21. انبياء=پيامبران
 22. حجّ=قصد و آهنگ و نام يكى از عبادات اسلامى كه از فروع دين است
 23. مؤمنون=ايمان آوردگان
 24. نور=روشنایی و روشنی
 25. فرقان=جدا كننده
 26. شعراء=شاعران
 27. نمل=مورچه
 28. قصص=قصّه
 29. عنكبوت=نوعی حشره
 30. روم=نام كشورى است
 31. لقمان=نام مردی حکیم که اصلش حبشی بوده و در روزگار داود می زیسته است
 32. سجده=سجده كردن
 33. احزاب=حزب ها و گروه ها
 34. سبا=نام شهری که بلقیس دختر هدهاد در کشور یمن، پادشاه آن بود. او به عقد حضرت سلیمان علیه السلام در آمد
 35. فاطر=شكافنده، پديد آورنده
 36. يس=از حروف رمز قرآن و خطاب به پيامبر
 37. صافّات=به صفّ كشيده ها
 38. ص=از حروف مقطع رمز
 39. زمر=جمع زمره: گروه ها و دسته ها
 40. مؤمن=ايمان آورنده
 41. فصّلت=بخش بخش و فصل فصل شده
 42. شورى=مشورت و هم فكرى و نظر خواهى
 43. زخرف=زينت و زيور
 44. دُخان=دود
 45. جاثيه=به زانو افتاده
 46. احقاف=نام سرزمين قوم عاد در نزديكى يمن
 47. محمّد=صلی الله عیله وسلم[نام پيامبر بزرگ اسلام
 48. فتح=پيروزى
 49. حجرات=حجره ها و اطاق ها
 50. ق=از حروف رمز اوائل سوره ها
 51. ذاريات=پراكنده كنندگان
 52. طور=نام کوهی که حضرت موسی برای مناجات با خدا به آنجا رفت
 53. نجم=ستاره
 54. قمر=ماه
 55. رحمن=بخشنده
 56. واقعه=پيش آمد، حادثه
 57. حديد=آهن
 58. مجادله=گفت و گو و جَدَل
 59. حشر=بيرون آمدن، بر انگيخته شدن
 60. ممتحنه=زن امتحان شده
 61. صفّ=رديف و صفّ
 62. جمعه=یکی ازایام هفته
 63. منافقون=دو چهره ها
 64. تغابن=گول خوردگى و حسرت و خسران
 65. طلاق=رها ساختن و طلاق دادن زن
 66. تحريم=حرام و ممنوع ساختن
 67. ملك=فرمانروائى
 68. قلم=وسیله نوشتن
 69. حاقّه=آن چه سزاوار و مسلم و حقّ است
 70. معارج=نردبان ها، رتبه هاى بالا برنده
 71. نوح=از پيامبران بزرگ
 72. جن=موجودى نامرئى با ويژگيهائى عجيب
 73. مزمّل=گليم به خود پيچيده
 74. مدثّر=جامه به خود پيچيده
 75. قيامت=برخاستن
 76. دهر=روزگار، دوران
 77. مرسلات=فرستاده شده ها
 78. نبا=خبر
 79. نازعات=آنها كه از روى قوت مى كشند
 80. عبس=چهره در هم كشيد
 81. تكوير=هم پيچيده شدن
 82. انفطار=شكافته شدن
 83. مطففين=كم فروشان
 84. انشقاق=دو شقه شدن و شكاف برداشتن
 85. بروج=برج ها
 86. طارق=ستاره ظاهر شونده
 87. اعلى=برتر
 88. غاشيه=فرا گيرنده
 89. فجر=سپيده دم
 90. بلد=شهر
 91. شمس=خورشيد
 92. ليل=شب
 93. ضحى=نور و روشنائى
 94. انشراح=گشاده شدن، وسيع شدن
 95. تين=انجير
 96. علق=خون بسته، زالو، كرم
 97. قدر=اندازه، سنجش، ارزش
 98. بيّنه=دليل روشن و حجت آشكار
 99. زلزال=لرزش و زلزله
 100. العاديات=دوندگان
 101. قارعه=كوبنده
 102. تكاثر=افتخار به زيادى ثروت و عزّت
 103. عصر=زمان، بعد از ظهر، فشار و ...
 104. همزه=عيب جو و طعنه زن
 105. فيل=نوعی حیوان
 106. ايلاف=الفت دادن
 107. ماعون=ظرف غذا
 108. كوثر=خير فراوان
 109. كافرون=كافرها
 110. نصر=يارى
 111. تبّت=شكسته باد
 112. اخلاص=خالص كردن
 113. فلق=صبح
 114. ناس=مردم