تجاوز مأمور پلیس به مهماندار روس در دبی

دادستانی دبی اعلام کرد که یک مأمور پلیس با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود یک تبعه روس را مرعوب و به وی تجاوز کرد.

دادستانی دبی در کیفرخواست پلیس خطاکار اعلام کرد: مأمور پلیس شب هنگام درخیابان میهماندار روس شاغل در یکی از شرکت های هواپیمائی داخلی امارات را به قصد بازرسی بدنی متوقف کرد.

میهماندار روس مانع این اقدام پلیس می شود، اما به دنبال تهدید و ارعاب ، پلیس او را به منطقه ای خلوت کشانده و به نیت شوم خود می رسد.

مامور تهدید می کند که اگر اجازه بازرسی بدنی ندهد ، میهماندار را به اتهام عدم رعایت شئون اخلاقی يا حمل مواد مخدر یا مصرف مشروبات الکلی بازداشت و برایش پرونده سازی خواهد کرد.

مقام های برخی کشورهای اروپایی پیش از این به زنان گردشگر خود توصیه کرده اند که اگر به تنهایی به دبی مسافرت می کنند مراقب باشند و به خصوص در شب از تاکسی های شرکت های معتبر تاکسیرانی استفاده کنند.

به شهروندان انگلیسی در دبی هم توصیه شده در کلوپ ها با دوستان خود بمانند، به شدت از جدا شدن از جمع اجتناب کنند و با افراد غریبه معاشرت نکنند.

تجاوز مأمور پلیس به مهماندار روس در دبی

العالم