دکتر هاشمی به عیادت استاد شجریان رفت

وزیر بهداشت به عیادت استاد محمدرضا شجریان رفت و از نزدیک در جریان روند درمان وی قرار گرفت.

دکتر سیدحسن هاشمی صبح امروز به عیادت استاد آواز ایران رفت و برای وی آرزوی سلامتی کرد و از نزدیک در جریان روند درمان وی قرار گرفت.

شایان ذکر است که محمدرضا شجریان به علت بیماری ریوی در بیمارستان کسری بستری است.

دکتر هاشمی به عیادت استاد شجریان رفت

دکتر هاشمی به عیادت استاد شجریان رفت