سخن داریوش بزرگ هخامنشی بر سر در اداره پست شهر نیویورک

پست کهن‌ ترین و گسترده ترین نوع ابزار ارتباطی بین مردم یک کشور با ساکنان دیگر سرزمینها و مناطق جهان است و جوامع توسعه‌ یافته برای تحقق توسعه خود به شبکه ارتباطی توجه داشته و روی آن برنامه‌ریزی کرده‌اند.

قدمت پست در ایران به دوران هخامنشی بر می‌گردد و در تاریخ کهن، ایرانیان یکی از مهم‌ترین بنیانگذاران نظام پستی که دارای سازماندهی رسمی به نام دیوان برید یا چاپار بود، محسوب می‌شدند.

ایران و ایرانیان به شهادت تاریخ‌‌نگارانی همچون گزنفون و هرودت از پیشگامان خدمات پستی در جهان بوده‌اند.

داریوش بزرگ هخامنشی با راه اندازی چاپارها کاری کرد که نام ایران و پست برای همیشه در تاریخ به هم گره بخورد.

جمله زیر از سخنان داریوش بزرگ، پادشاه هخامنشی است که در مورد چاپارهای خود بیان کرده و هم‌اکنون زینت‌ بخش سر در ساختمان اداره پست شهر نیویورک آمریکا است.

"نه برف، نه باران، نه گرما و نه تاریکی شب نمی تواند پیک های تندرو را از حرکت بازدارد."

سخن داریوش بزرگ هخامنشی بر سر در اداره پست شهر نیویورک