پیمان حقیقت شعری زیبا از شبانه ستانکزی

یک آیینه و آیت ز قرآن خدا

بست پیمان حقیقت بین ما

در کلبه از با همی

من کدبانو باشم تو کدخدا

دستم بگیری تا دستت بگیرم

لحظه بیماری گر شدی تنها

تو هم مرد و تاج سرم باشی

روز های سرد زمستان

همدم و همسرم باشی

یک آیینه و آیت ز قرآن خدا

بست پیمان حقیقت بین ما

گر پیر و فرسوده گردم

مردود آیینه گردم

دستم رها نکنی و نرانی مرا

همیشه سبز و شاداب

چشمانت زیبا بیند صورتم را

یک آیینه و آیت ز قرآن خدا

بست پیمان حقیقت بین ما

گر صد دریا آتش گردد

روز، شب و شب تب گردد

با من باشی تا با تو باشم

تو جسم و من روح باشم

یک آیینه و آیت زقرآن خدا

بست پیمان حقیقت بین ما

1392

پیمان حقیقت شعری زیبا از شبانه ستانکزی