مورچه پاندا یا گاوکش

این مورچه پشمالو که نوعی زنبور بدون بال است، ظاهر جالب و فریبنده ای دارد و به نام مورچه گاوکش شناخته می شود که دردناک بودن نیشش در رتبه دوم مورچه های جهان قرار دارد. چهره جالب این جانور در واقع هشداری برای دشمنان است.

مورچه پاندا یا گاوکش

مورچه پاندا یا گاوکش

مورچه پاندا یا گاوکش