هفتم آبان ماه مطابق با بیست و نهم اكتبر روز جهانی كوروش (سایرس دی) نام گذاری شده است كه از دیر باز ملل مشترك المنافع آن را گرامی می دارند.
این روز به مناسبت تكمیل تصرف امپراتوری بابل به دست ارتش ایران در اكتبر سال ۵۳۹پیش از میلاد و پایان دوران ستمگری در دنیای باستان برقرار شده است .
در چنین روزی، كورش بزرگ پس از گشودن دروازه‌ی شهر بابل، اندر آن شهر بزرگ و با شكوه و بسیار كهن شد. مردم بابل گمان می كردند كه اكنون با چپاول و كشتار و دست درازی به جان و دارایی و زنانشان روبرو خواهند شد و سپس فرمانروایی زورگو و ستمگر بر آنان حکومت  خواهد كرد ولی  كورش بزرگ و سربازانش نه تنها چنین نكردند بلكه کورش فرمان آزادی و برابری داد.
فرمانی كه در سال ١٩٧١ میلادی از سوی سازمان ملل متحد نخستین  منشور آزادی مردم در جهان شناخته شد

 

شنوتو به مناسبت این روز بزرگ داستان صوتی زندگی کوروش را تولید کرده است . اگر مایل بودید در همین جا به آن گوش دهید و یا آن را شنوتو دانلود نمایید .دانلود این داستان صوتی جذاب برای کلیه کاربران شنوتو امکان پذیر است . پس اگر مایل به دانلود آن بودید باید ابتدا در شنوتو ثبت نام کنید.