کارنا میتی معبدی با 20000 موش مقدس + عکسها

تنوع مذهب در هندوستان بسیار فراوان است. در این کشور به غیر ادیانی که در کشورهای دیگر هم وجود دارد، مذهب هایی وجود دارد که در کشورهای دیگر کمتر و یا هرگز وجود ندارد ازجمله در شهر دشونکا.

این شهر در بیابان «تار» یا «تهار» قرار دارد. در کنار خط آهنی که از این شهر عبور می‌ کند معبد کوچکی وجود دارد که وقف الهه محبوب مردم راجستان به نام کارنا میتی شده است.

در این معبد ۲۰ هزار موش مقدس زندگی می‌کنند که به آن‌ها کَبَس (Kabbas) گفته می‌شود. دو افسانه درباره این موش‌ها وجود دارد: یک داستان می‌گوید تمام فرزندان این الهه به‌صورت موش زاده شدند و یک داستان می‌گوید این موش‌ها سربازان این معبدند.

کارنا میتی معبدی با 20000 موش مقدس + عکسها

کارنا میتی معبدی با 20000 موش مقدس + عکسها

کارنا میتی معبدی با 20000 موش مقدس + عکسها

کارنا میتی معبدی با 20000 موش مقدس + عکسها

کارنا میتی معبدی با 20000 موش مقدس + عکسها

کارنا میتی معبدی با 20000 موش مقدس + عکسها

کارنا میتی معبدی با 20000 موش مقدس + عکسها

کارنا میتی معبدی با 20000 موش مقدس + عکسها

کارنا میتی معبدی با 20000 موش مقدس + عکسها

کارنا میتی معبدی با 20000 موش مقدس + عکسها

کارنا میتی معبدی با 20000 موش مقدس + عکسها

کارنا میتی معبدی با 20000 موش مقدس + عکسها

کارنا میتی معبدی با 20000 موش مقدس + عکسها

کارنا میتی معبدی با 20000 موش مقدس + عکسها

کارنا میتی معبدی با 20000 موش مقدس + عکسها