راه اندازی ایستگاه مهربانی در کنار دیوار مهربانی

ایستگاه مهربانی همراه با یخچال و کتابخانه در خرم آباد ایجاد شد. خیرین علاوه بر لباس می توانند مواد غذایی هم برای نیازمندان در این یخچال قرار دهند.

راه اندازی ایستگاه مهربانی در کنار دیوار مهربانی

راه اندازی ایستگاه مهربانی در کنار دیوار مهربانی