شبستری

شبستری جواب شعری زیبا از شیخ محمود شبستری
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۲ ۱۸:۳۵

جواب شعری زیبا از شیخ محمود شبستری

جواب شعری زیبا از شیخ محمود شبستری مرا گفتی بگو چبود تفکر کز این معنی بماندم در تحیر تفکر رفتن از باطل سوی حق به جزو اندر بدیدن کل مطلق حکیمان کاندر این....
شبستری به نام آن که جان را فکرت آموخت
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۲ ۱۸:۱۶

به نام آن که جان را فکرت آموخت

شیخ محمود شبستری به نام آن که جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور جان برافروخت ز فضلش هر دو عالم گشت روشن ز فیضش خاک آدم گشت گلشن توانایی که در یک طرفةالعین..