کاهش خواب

کاهش خواب ارتباط بروز چاقی با کاهش خواب و بی خوابی شبانه
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۲ ۱۹:۱۷

ارتباط بروز چاقی با کاهش خواب و بی خوابی شبانه

بگفته محققان محروم شدن از خواب شبانه و بی خوابی به افزایش سطح هورمون گرلین در خون منجر می شود . بروز چاقی با بی خوابی و کاهش مدت زمان خواب ارتباط دارد .